Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
UPRAVA
Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
Pomoćnik ravnatelja
Salko Sokolović dipl.ing
LOKACIJA
Stjepana Radića 3/3
TELEFON
036 319 869
FAX
036 319 869

OPIS POSLOVA SEKTORA

Ovaj Sektor nadležan je za sljedeće poslove i zadaće:

 1. vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih mjera iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Županije;
 2. organizira aktivnosti na izradi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastva, a koji su u nadležnosti Uprave;
 3. izrađuje plan protupožarne zaštite Uprave i poduzima odgovarajuće mjere na primjeni tog plana;
 4. vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcije gašenja požara u slučajevima kad isti zahvati područje dvije ili više općina, u slučaju proglašenja stanja prirodne nesreće na području Županije;
 5. izrađuje sve propise iz nadležnosti Sektora;
 6. sudjeluje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora;
 7. prati stanje vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara;
 8. sudjeluje u izradi plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora u suradnji sa   nadležnim tijelima i drugim institucijama;
 9. prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti vatrogastva (požarne i tehničke intervencije), na području Županije, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvješća i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti;
 10. ostvaruje suradnju sa nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, gorska služba spašavanja, ronioci, speleolozi, izviđači - skauti, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara;
 11. izrađuje elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima;
 12. poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Županije i u tim pitanjima ostvaruju odgovarajuću suradnju sa tijelima civilne zaštite grada i općina;
 13. vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Sektora;
 14. izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na razvoj i izgradnju vatrogastva i zaštite i spašavanja od požara i na području Županije njegovog funkcioniranja i u tim pitanjima predlaže odgovarajuća sistemska rješenja i druge mjere za dogradnju;
 15. u suradnji sa Sektorom za civilnu zaštitu organizira i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja od požara i vatrogastva iz nadležnosti Županije koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Županije od prirodnih i drugih nesreća, Plana zaštite i spašavanja od požara Županije, Programa razvoja zaštite i spašavanja Županije i nosilac je izrade tih dokumenata;
 16. izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organiziranje struktura vatrogastva na području grada i općina i prati njihovu popunu i u tim pitanjima pruža im potrebnu stručnu pomoć;
 17. sudjeluje u organiziranju priprema elaborata i drugih akata za izvođenje i sudjeluje u izvođenju praktičnih vježbi struktura zaštite i spašavanja (civilne zaštite i vatrogastva) na području Županije sa stanovišta provođenja mjera zaštite i spašavanja i  zaštite od požara;
 18. ostvaruje stalnu suradnju sa svim županijskim tijelima uprave i upravnim organizacijama u pitanjima organiziranja i provođenja protiv požarne zaštite iz njihove nadležnosti i tim tijelima pruža odgovarajuću stručnu pomoć u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;
 19. osigurava provođenje naredbi Županijskog stožera civilne zaštite u pitanjima iz nadležnosti Sektora;
 20. organizira i vodi bazu podataka o stanju organiziranosti vatrogasnih struktura i njihovoj materijalnoj opremljenosti;
 21. kontinuirano radi na preventivnoj kampanji iz oblasti zaštite i spašavanja (zaštite od požara), a posebice u pogledu edukacije stanovništva kako bi se umanjili rizici od požara i drugih nesreća;
 22. priprema pitanja iz nadležnosti sektora za program rada i izvješća o radu Uprave;
 23. vrši sve druge poslove koji se odnose na planiranje zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva na području Županije;
 24. vrši se i drugi poslove po nalogu ravnatelja sukladno zakonu.

 

 

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.