Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
UPRAVA
Sektor za upravno-pravne, opće i materijalno-financijske poslove
Pomoćnik ravnatelja
Marko Opančar dipl.iur
LOKACIJA
Stjepana Radića 3/3
TELEFON
036 319 869
FAX
036 319 869

OPIS POSLOVA SEKTORA

Ovaj sektor nadležan je za sljedeće poslove i zadaće:

1)    izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i općih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i izrađuje konačne tekstove propisa i općih akata koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale temeljne ustrojbene jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;
2)    izrađuje konačne tekstove ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih općih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale organizacijske jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
3)    izrađuje konačne tekstove stručnih i pravnih obrazloženja koja se odnose na primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, koja na upite građana, tijela vlasti ili pravnih osoba pripremaju ostale organizacijske jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
4)    rješava upravne stvari u prvostupanjskom i drugostupanjskom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Uprave i priprema odgovore na tužbe u predmetima u kojima se pokrene upravni ili radni spor;
5)    priprema konačne verzije mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje županijska tijela uprave dostave na mišljenje Upravi, a koje pripremaju ostale temeljne organizacijske jedinice svaka u pitanjima iz svog djelokruga;
6)    rješava o svim pravima i dužnostima službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose i poslove personalne evidencije;
7)    organizira i vrši cjelokupno uredsko i arhivsko poslovanje iz nadležnosti Uprave;
8)    organizira i vrši poslove na prijemu i otpremi službene pošte iz nadležnosti Uprave;
9)    priprema pitanja iz nadležnosti Sektora za program rada i izvješća o radu Uprave;
10)    realizira zaključke Županijskog stožera civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora,
11)    izrađuje godišnji financijski plan potreba Uprave, osigurava i koordinira realiziranje tog plana prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim proračunom Županije i u okviru drugih odobrenih financijskih izvora;
12)    osigurava poslovnu suradnju sa bankama i drugim pravnim osobama iz oblasti poslovnih financija;
13)    osigurava realiziranje financijskog plana Uprave prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim proračunom Županije i u okviru drugih odobrenih financijskih izvora;
14)    prati dinamiku realiziranja plana rashoda, uspostavlja i kontrolira provođenje ograničenja u raspolaganju proračunskim sredstvima;
15)    vrši analizu financijskih  planova i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
16)    vrši pripremu i realiziranje obveza koje se utvrde putem tendera Uprave;
17)    vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;
18)    izrađuje izvješća i druge materijale iz nadležnosti Uprave;
19)    propisuje i provodi procedure internog nadzora u okviru materijalnog i financijskog poslovanja u Upravi;
20)    izrađuje tromjesečne financijske planove i dostavlja ih Županijskom ministarstvu financija na realiziranje,a na temelju tih planova izrađuje mjesečni plan potreba financijskih sredstava (po ekonomskim kodovima);
21)    vrši obračun plaća i doprinosa, kao i sve vrste naknada za sve državne službenike i namještenike Uprave;
22)    vrši prijem i kontrolu računa i osigurava plaćanje putem trezora;
23)    izrađuje rješenja i druga pojedinačna akta iz oblasti financija koja služe za isplatu svih vrsta troškova;
24)    vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvješća;
25)    organizira i vrši pripremu i realiziranje obveza koje se odnose na nabavku materijalno – tehničkih sredstava i opreme,uredskih sredstava, opreme i pribora, skladišti i čuva ta sredstva i opremu koja se nabavlja putem tendera Uprave, vodi evidenciju i čuva odgovarajuću dokumentaciju o svim izvršenim radovima, nabavkama i uslugama;
26)    vrši poslove planiranja, programiranja i razvoja računarske, odnosno kompjuterske podrške za potrebe Uprave;
27)    vrši sve druge poslove koji se odnose na zajedničke potrebe svih organizacijskih jedinica Uprave;
28)    izrađuje izvješća i druge materijale iz nadležnosti Sektora;
29)    organizira i vrši sve druge pravne i materijalno-financijske poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora, kao i druge pravne i materijalno-financijske poslove koje odredi ravnatelj Uprave.

U sastavu sektora,  utvrđene su dvije organizacijske jedinice i to:
-    odsjek za materijalno- financijske poslove i
-    odsjek za upravno pravne poslove i opće poslove

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.