Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
UPRAVA
Sektor za civilnu zaštitu
Šef odsjeka
Nasta Vidović prof.
LOKACIJA
Stjepana Radića 3/3
TELEFON
036 319 869
FAX
036 319 869

OPIS POSLOVA SEKTORA

NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA CIVILNU ZAŠTITU

1) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na razvoj i izgradnju sustava zaštite i spašavanja, mjera zaštite i spašavanja na području Županije i njegovog funkcioniranja u tim pitanjima, predlaže odgovarajuća sistemska rješenja i druge mjere,
2) organizira i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Županije koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Županije od prirodnih i drugih nesreća, Program razvoja zaštite i spašavanja Županije i Plan zaštite i spašavanja Županije i nosilac je izrade tih dokumenata,
3) prati stanje izrade, ažurnosti i usklađenosti planskih dokumenata Županije, grada i općina sa planskim dokumentima iz alineje 2. ovog članka i u tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć nadležnim tijelima civilne zaštite grada i općine,
4) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organiziranje struktura zaštite i spašavanja u gradu i općinama, njihovu popunu (službe zaštite i spašavanja, jedinice i povjerenici civilne zaštite i tijela za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja - stožeri civilne zaštite i druga tijela) i u tim pitanjima pruža im potrebnu stručnu pomoć,
5) koordinira, usmjerava i vodi sve aktivnosti tijekom provođenja akcije zaštite i spašavanja kada dođe do pojave prirodne ili druge nesreće na području Županije,
6) sudjeluje u organiziranju i izvođenju praktičnih vježbi struktura zaštite i spašavanja (civilne zaštite i vatrogastva) na području Županije sa stanovišta provođenja mjera zaštite i spašavanja i zaštite od požara,
7) sudjeluje u izradi prednacrta propisa i pod zakonskih akata u pitanjima iz nadležnosti Sektora,
8) ostvaruje stalnu suradnju sa svim županijskim tijelima uprave i upravnim organizacijama u pitanjima organiziranja i provođenja mjera zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti i tim tijelima pruža odgovarajuću stručnu pomoć u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa,
9) organizira i poduzima odgovarajuće aktivnosti na organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara, eksplozija plina i drugih opasnih materija i vatrogastva na području Županije
10) osigurava provođenje naredbi Županijskog stožera civilne zaštite u pitanjima iz nadležnosti Sektora,
11) organizira i vodi bazu podataka o stanju organiziranosti struktura zaštite i spašavanja i njihovoj materijalnoj opremljenosti za provođenje mjera zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i vatrogastva,
12) obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća,
13) sukladno planovima i programima za obuku struktura zaštite i spašavanja organizira i izvodi obuku svih struktura zaštite i spašavanja sa područja Županije, (članovima stožera civilne zaštite, određeni kadrovi tijela državne službe, pripadnici službi zaštite i spašavanja, pripadnici specijaliziranih postrojbi civilne zaštite, pripadnici operativnih centara i drugi pripadnici civilne zaštite, kao i tijela civilnog društva od značaja za razvoj svjesnosti o pripremama za zaštitu i spašavanje),
14) izrađuje nacrte svih planova i programa za obuku struktura zaštite i spašavanja iz prethodne točke i druga operativno-nastavna dokumenta, kao i metodologiju za obuku i ocjenjivanje obuke,
15) ostvaruje suradnju sa nevladinim organizacijama (crveni križ, radio-amateri, gorska služba spašavanja, ronioci, speleolozi, skauti- izviđači i dr.),
16) izrađuje elaborate za vježbe u civilnoj zaštiti i koordinira tim aktivnostima,
17) prikuplja i obrađuje podatke o prirodnim i drugim nesrećama na području Županije, kao i druge podatke potrebite za rad i djelovanje sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvješća i druge materijale sa odgovarajućim, prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti,
18) planira i vrši nabavku potrebnih materijalno-tehničkih sredstava i opreme za izvođenje obuke,
19) ostvaruje suradnju sa općinskim tijelima civilne zaštite u pitanjima organiziranja i izvođenja obuke i vježbi struktura civilne zaštite koja je u nadležnosti tih tijela i pruža im odgovarajuću stručnu pomoć u pravilnom izvođenju te obuke,
20) osigurava materijalno - tehničke i operativno - nastavne uvjete za provođenje programa obuke “savjesnosti od opasnosti od mina“,
21) vrši sve poslove u svezi organiziranja, izrade i dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite i vatrogastva,
22) putem operativnog centra civilne zaštite vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Županije za potrebe nadležnih tijela Županije,
23) prima, priprema i šalje izvješća nadležnim tijelima Županije o poduzetim mjerama i drugim aktivnostima u tijeku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju,
24) ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima općina u svezi prikupljanja i međusobne razmjene odgovarajućih podataka od značaja za Federaciju BiH, odnosno Županiju, grad ili općinu,
25) vrši poslove koji se odnose na organiziranje i funkcioniranje operativnih centra općina i u tim pitanjima pruža odgovarajuću stručnu pomoć,
26) priprema koncept i organizira funkcionalni sustav veza za potrebe nosilaca zaštite i spašavanja na županijskoj i općinskoj razini u uvjetima vođenja akcije zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
27) vrši podešavanje komunikacijske infrastrukture, (HARDWERE, SOFTWERE) podatkovnog sustava, sustava za razmjenu podataka i prijenosa govora u uvjetima prirodne i druge nesreće (potpora planiranju odgovora na nesreće, uklanjanje posljedica, realizaciji i oporavku od nesreće),
28) upravlja i predlaže uvođenje novih softwerskih rješenja (standarda i postupaka) za eksploataciju baze podataka po mjerama zaštite i spašavanja kako bi se osiguralo da predložena baza bude kompatibilna informativnoj tehnologiji,
29) identificira potrebe za komunikacijskim mrežama, kako bi se zadovoljile sve pojedinačne potrebe općina i Županije osloncem na javne servise i servise na bazi opreme za krizne situacije,
30) prenosi zapovjedi Županijskog stožera u vrijeme kad taj stožer rukovodi akcijama zaštite i spašavanja,
31) prenosi saopćenja javnim medijima o podacima kojima raspolaže, a koji se odnose na prirodne i druge nesreće na području Županije,
32) organizira vršenje poslova na povezivanju operativnog centra Županije sa davateljima informacija od značaja za Županiju i ostvaruje stalnu suradnju sa imaocima sustava veza koje su od značaja za rad operativnog centra Županije,
33) priprema pitanja iz nadležnosti sektora za program rada i izvješća o radu Uprave,
34) vrši sve druge poslove koji se odnose na planiranje zaštite i spašavanja, organiziranje, pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja, kao i zaštite od požara i vatrogastva na području Županije,
35) vrši i druge poslove iz nadležnosti sektora po nalogu ravnatelja Uprave.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross