Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
UPRAVA
Operativni centar
Šef operativnog centra
Marin Čović, Dipl.Ing.
LOKACIJA
Kneza Višeslava 77d
TELEFON
036 327 387
FAX
036 333 769

OPIS POSLOVA OPERATIVNOG CENTRA

1) Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podataka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkcioniranja tih štabova, formiraju se operativni centri civilne zaštite 121. Županijski  operativni centar formira se u sastavu županijske  uprave civilne zaštite.
2)  Operativni centri prikupljaju i obrađuju podatke o svim vidovima opasnosti, vrše uzbunjivanje i upozoravanje građana, prenose naređenja nadležnog štožera civilne zaštite, oglašavaju prestanak opasnosti te primaju, pripremaju i šalju izvještaje o poduzetim mjerama, provedenoj mobilizaciji i drugim mjerama i aktivnostima nadležnim organima vlasti, susjednim općinskim operativnim centrima, kao i operativnim centrima županije , odnosno operativnom centru Federacije.
3) Operativni centri funkcioniraju  tako što su svi organi vlasti, javna i druga poduzeća i druga pravna lica dužni operativnom centru stalno dostavljati sve podatke koje u okviru obavljanja svoje redovne djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće. Navedene kao i podatke o nesreći koja je već nastala dužni su operativnom centru dostavljati i građani i sva udruženja građana, a prvenstveno udruženja speleologa, planinara, ronilaca, radioamatera, gorske službe spašavanja, alpinista i sva druga udruženja koja primijete ili saznaju za pojavu ili imaju obavezu pratiti, promatrati i utvrđivati određene pojave i događaje koji na bilo koji način mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno koja mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.
4) Operativnom centru dostavljaju se podaci koji se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno na posljedice koje su nastale djelovanjem sljedećih prirodnih i drugih nesreća i to: potresa; poplava; požara; klizanja tla i snježnih lavina i nanosa; nagomilavanje leda na vodotocima i komunikacijama; udara groma; jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša; prometnih  udesa u željezničkom, cestovnom, riječnom i zračnom prometu ; eksplozija, rušenja i drugih nesreća u rudnicima; ispuštanja ili prosipanja štetnih i otrovnih materija; zagađenosti riječnih tokova, zemljišta i okoliša; rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama; nesreća i većih kvarova u industrijskim postrojenjima; zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije); zaraznih bolesti kod životinja (epizootije); zaraznih bolesti kod bilja (epifitije); radijacijsko-kemijsko-biološke kontaminacije; trovanja ljudi hranom ili vodom; oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda, telekomunikacija ili saobraćajne mreže; pronalaženja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalna dobra.
Podaci se dostavljaju odmah čim se primijeti ili sazna za opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, a kada nastane prirodna ili druga nesreća, dostavljaju se podaci o nastalim posljedicama po život i zdravlje ljudi i mjerama i aktivnostima koje se sprovode na spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima.

5) U cilju stvaranja uslova da operativni centri mogu vršiti prijem i prenošenje informacija nadležnim organima ili obavještavati javnost o svim podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće i posljedicama koje su nastale, odnosno mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju, davaoci informacija dužni su se sredstvima veze povezati s odgovarajućim operativnim centrom. Sa županijskom  operativnim centrom povezuju se sljedeći organi i pravna lica:
- operatvini centar ministarstva unutrašnjih poslova kantona;
- profesionalna vatrogasna jedinica organizirana za nivo kantona;
- ispostave BIHAMK-a u županiji;
- službe hitne pomoći, domovi zdravlja i klinički centri;
- radio i TV stanica županije;
- zračne luke na području županije;
- pravna lica i udruženja građana koja su proglašena za službe zaštite i spašavanja županije;
- javna vodoprivredna poduzeća koja postoje na području županije.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross