Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo

Asim Zolj, dipl.ing
Stjepana Radića 3/3
036 319 869
036 319 869

OPIS POSLOVA SEKTORA

Ovaj Sektor nadležan je za sljedeće poslove i zadaće:

1)   vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih mjera iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Županije;
2)   organizira aktivnosti na izradi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastva, a koji su u nadležnosti Uprave;
3)   izrađuje plan protupožarne zaštite Uprave i poduzima odgovarajuće mjere na primjeni tog plana;
4)   vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcije gašenja požara u slučajevima kad isti zahvati područje dvije ili više općina, u slučaju proglašenja stanja prirodne nesreće na području Županije;
5)   izrađuje sve propise iz nadležnosti Sektora;
6)   učestvuje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora;
7)   prati stanje vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara;
8)   učestvuje u izradi plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora u suradnji  sa nadležnim organima i drugim institucijama;
9)   prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti vatrogastva (požarne i tehničke intervencije), na području Županije, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvješća i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti;
10)   ostvaruje suradnju sa nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, gorska služba spašavanja, ronioci, speleolozi, izviđači - skauti, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara;
11)  izrađuje elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima;
12)   poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Županije i u tim pitanjima ostvaruju odgovarajuću suradnju sa organima civilne zaštite grada i općina;
13)  vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Sektora.   
14)  izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na razvoj i izgradnju vatrogastva i zaštite i spašavanja od požara i na području Županije njegovog funkcioniranja i u tim pitanjima predlaže odgovarajuća sistemska rješenja i druge mjere za dogradnju,

15)  u suradnji sa Sektorom za civilnu zaštitu organizira i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja od požara i vatrogastva iz mjerodavnosti Županije koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Županije od prirodnih i drugih nesreća, Plana zaštite i spašavanja od požara Županije, Programa razvoja zaštite i spašavanja Županije i nosilac je izrade tih dokumenata,
16)  kroz inspekcijski nadzor prati stanje izrade, ažurnosti i usklađenosti planskih dokumenata grada i općina s planskim dokumentima i u tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć tijelima civilne zaštite i vatrogastva grada i općina,
17)  izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organiziranje struktura vatrogastva na području grada i općina i prati njihovu popunu i u tim pitanjima pruža im potrebnu stručnu pomoć,
18)  sudjeluje u organiziranju  priprema elaborata i drugih akata na izvođenje i  sudjeluje u izvođenju praktičnih vježbi struktura zaštite i spašavanja (civilne zaštite i vatrogastva) na području Županije sa stanovišta provođenja mjera zaštite i spašavanja i  zaštite od požara,
19)   ostvaruje stalnu suradnju sa svim županijskim tijelima uprave i upravnim organizacijama u pitanjima organiziranja i provođenja protiv požarne zaštite  iz njihove mjerodavnosti i tim tijelima pruža odgovarajuću stručnu pomoć u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa,
20)    osigurava provođenje naredbi Županijskog stožera civilne zaštite u pitanjima iz mjerodavnosti Sektora,
21)   organizira i vodi bazu podataka o stanju organiziranosti vatrogasnih struktura i njihovoj materijalnoj opremljenosti,
22)    kontinuirano radi na preventivnoj kampanji iz oblasti iz oblasti zaštite i spašavanja (zaštite od požara), a posebice u pogledu edukacije stanovništva kako bi se umanjili rizici od požara i drugih nesreća,
23)    sudjeluje u inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva,   
24)    priprema pitanja iz nadležnosti sektora za program rada i izvješća o radu Uprave,
25)    vrši sve druge poslove koji se odnose na planiranje zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva na području Županije;
26)    organizira i vodi evidenciju o položenim ispitima iz oblasti vatrogastva i oblasti zaštitite od požara koji se organiziraju u okviru Uprave;
27)    vrši i druge poslove iz nadležnosti sektora po nalogu ravnatelja Uprave.

Brza dojava


Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-K

Sva prava pridržana

Powered by IT Odjel