Sektor za upravno-pravne, opće i materijalno-financijske poslove

Anđa Bevanda DIPL.ECC
Stjepana Radića 3/3, 88000 Mostar BiH
036/319-869
036/319-869

OPIS POSLOVA SEKTORA

Ovaj sektor nadležan je za sljedeće poslove i zadaće:

1) izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i općih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i izrađuje konačne tekstove propisa i općih akata koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale temeljne ustrojbene jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;
2) izrađuje konačne tekstove ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih općih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale organizacijske jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
3) izrađuje konačne tekstove stručnih i pravnih obrazloženja koja se odnose na primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, koja na upite građana, tijela vlasti ili pravnih osoba pripremaju ostale organizacijske jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
4) rješava upravne stvari u prvostupanjskom i drugostupanjskom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Uprave i priprema odgovore na tužbe u predmetima u kojima se pokrene upravni ili radni spor;
5) priprema konačne verzije mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje županijska tijela uprave dostave na mišljenje Upravi, a koje pripremaju ostale temeljne organizacijske jedinice svaka u pitanjima iz svog djelokruga;
6) rješava o svim pravima i dužnostima službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose i poslove personalne evidencije;
7) organizira i vrši cjelokupno uredsko i arhivsko poslovanje iz nadležnosti Uprave;
8) organizira i vrši poslove na prijemu i otpremi službene pošte iz nadležnosti Uprave;
9) priprema pitanja iz nadležnosti Sektora za program rada i izvješća o radu Uprave;
10) realizira zaključke Županijskog stožera civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora,
11) izrađuje godišnji financijski plan potreba Uprave, osigurava i koordinira realiziranje tog plana prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim proračunom Županije i u okviru drugih odobrenih financijskih izvora;
12) osigurava poslovnu suradnju sa bankama i drugim pravnim osobama iz oblasti poslovnih financija;
13) osigurava realiziranje financijskog plana Uprave prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim proračunom Županije i u okviru drugih odobrenih financijskih izvora;
14) prati dinamiku realiziranja plana rashoda, uspostavlja i kontrolira provođenje ograničenja u raspolaganju proračunskim sredstvima;
15) vrši analizu financijskih planova i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
16) vrši pripremu i realiziranje obveza koje se utvrde putem tendera Uprave;
17) vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;
18) izrađuje izvješća i druge materijale iz nadležnosti Uprave;
19) priprema pitanja iz nadležnosti Uprave za program rada i izvješće o radu Uprave
20) propisuje i provodi procedure internog nadzora u okviru materijalnog i financijskog poslovanja u Upravi;
21) izrađuje tromjesečne financijske planove i dostavlja ih Županijskom ministarstvu financija na realiziranje,a na temelju tih planova izrađuje mjesečni plan potreba financijskih sredstava (po ekonomskim kodovima);
22) vrši obračun plaća i doprinosa, kao i sve vrste naknada za sve državne službenike i namještenike Uprave;
23) vrši prijem i kontrolu računa i osigurava plaćanje putem trezora;
24) izrađuje rješenja i druga pojedinačna akta iz oblasti financija koja služe za isplatu svih vrsta troškova;
25) vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvješća;
26) organizira i vrši pripremu i realiziranje obveza koje se odnose na nabavku materijalno – tehničkih sredstava i opreme,uredskih sredstava, opreme i pribora, skladišti i čuva ta sredstva i opremu koja se nabavlja putem tendera Uprave, vodi evidenciju i čuva odgovarajuću dokumentaciju o svim izvršenim radovima, nabavkama i uslugama;
27) vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;
28) vrši poslove planiranja, programiranja i razvoja računarske, odnosno kompjuterske podrške za potrebe Uprave;
29) vrši sve druge poslove koji se odnose na zajedničke potrebe svih organizacijskih jedinica Uprave;
30) realizira zaključke Županijskog stožera civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora;
31) izrađuje izvješća i druge materijale iz nadležnosti Sektora;
32) organizira i vrši sve druge pravne i materijalno-financijske poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora, kao i druge pravne i materijalno-financijske poslove koje odredi ravnatelj Uprave.

U sastavu sektora, utvrđene su dvije organizacijske jedinice i to:
- odsjek za materijalno- financijske poslove i
- odsjek za upravno pravne poslove i opće poslove

Brza dojava


Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-K

Sva prava pridržana

Powered by IT Odjel