Operativni centar

Marin Čović, Dipl.Ing.
Kneza Višeslava 77d
036/327-387
036/327-387

OPIS POSLOVA OPERATIVNOG CENTRA

- Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podataka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkcioniranja tih štabova, formiraju se operativni centri civilne zaštite 121. Županijski  operativni centar formira se u sastavu županijske  uprave civilne zaštite.
- Operativni centri prikupljaju i obrađuju podatke o svim vidovima opasnosti, vrše uzbunjivanje i upozoravanje građana, prenose naređenja nadležnog štožera civilne zaštite, oglašavaju prestanak opasnosti te primaju, pripremaju i šalju izvještaje o poduzetim mjerama, provedenoj mobilizaciji i drugim mjerama i aktivnostima nadležnim organima vlasti, susjednim općinskim operativnim centrima, kao i operativnim centrima županije , odnosno operativnom centru Federacije.
- Operativni centri funkcioniraju  tako što su svi organi vlasti, javna i druga poduzeća i druga pravna lica dužni operativnom centru stalno dostavljati sve podatke koje u okviru obavljanja svoje redovne djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće. Navedene kao i podatke o nesreći koja je već nastala dužni su operativnom centru dostavljati i građani i sva udruženja građana, a prvenstveno udruženja speleologa, planinara, ronilaca, radioamatera, gorske službe spašavanja, alpinista i sva druga udruženja koja primijete ili saznaju za pojavu ili imaju obavezu pratiti, promatrati i utvrđivati određene pojave i događaje koji na bilo koji način mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno koja mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.
- Operativnom centru dostavljaju se podaci koji se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno na posljedice koje su nastale djelovanjem sljedećih prirodnih i drugih nesreća i to: potresa; poplava; požara; klizanja tla i snježnih lavina i nanosa; nagomilavanje leda na vodotocima i komunikacijama; udara groma; jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša; prometnih  udesa u željezničkom, cestovnom, riječnom i zračnom prometu ; eksplozija, rušenja i drugih nesreća u rudnicima; ispuštanja ili prosipanja štetnih i otrovnih materija; zagađenosti riječnih tokova, zemljišta i okoliša; rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama; nesreća i većih kvarova u industrijskim postrojenjima; zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije); zaraznih bolesti kod životinja (epizootije); zaraznih bolesti kod bilja (epifitije); radijacijsko-kemijsko-biološke kontaminacije; trovanja ljudi hranom ili vodom; oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda, telekomunikacija ili saobraćajne mreže; pronalaženja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalna dobra.
Podaci se dostavljaju odmah čim se primijeti ili sazna za opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, a kada nastane prirodna ili druga nesreća, dostavljaju se podaci o nastalim posljedicama po život i zdravlje ljudi i mjerama i aktivnostima koje se sprovode na spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima.

-U cilju stvaranja uslova da operativni centri mogu vršiti prijem i prenošenje informacija nadležnim organima ili obavještavati javnost o svim podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće i posljedicama koje su nastale, odnosno mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju, davaoci informacija dužni su se sredstvima veze povezati s odgovarajućim operativnim centrom. Sa županijskom  operativnim centrom povezuju se sljedeći organi i pravna lica:
- operatvini centar ministarstva unutrašnjih poslova kantona;
- profesionalna vatrogasna jedinica organizirana za nivo kantona;
- ispostave BIHAMK-a u županiji;
- službe hitne pomoći, domovi zdravlja i klinički centri;
- radio i TV stanica županije;
- zračne luke na području županije;
- pravna lica i udruženja građana koja su proglašena za službe zaštite i spašavanja županije;
- javna vodoprivredna poduzeća koja postoje na području županije.

Brza dojava


Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-K

Sva prava pridržana

Powered by IT Odjel